Ισολογισμός 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ

 ΑΡ.Μ.Α.Ε 49858/30/Β/01/05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση 20η Δεκεμβρίου 2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10 π μ στα γραφεία της εταιρίας στο Γλαύκη Λάρισας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

  1. 1 Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2013 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

  3. Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2014

  4. Επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2013

  5. Εκλογή νέου Δ.Σ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γλαύκη 30/10/2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χρήσιμα αρχεία
Ισολογισμός ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ 2013
Γενική εκμετάλλευση

Comments are closed.