ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ

ΑΡ.Μ.Α.Ε 49858/30/Β/01/05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση 11η Ιουλίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π μ στα γραφεία της εταιρίας στο Γλαύκη Λάρισας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1 Διάλυση της εταιρείας.
Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην εκτακτη Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γλαύκη 19/6/2017

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.