ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ
ΑΡ.Μ.Α.Ε 49858/30/Β/01/05

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΕ σε τακτική Γενική Συνέλευση 20η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα Σαββατο και ώρα 10 π μ στα γραφεία της εταιρίας στο Γλαύκη Λάρισας , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

   Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού χρήσης 2014 μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
   Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2014.
   Εκλογή δυο τακτικών και δυο αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2015
   Επικύρωση των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. για τη χρήση 2014
   Εκλογή νέου Δ.Σ

Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρίας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρίας , πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Γλαύκη 30/11/2015

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Comments are closed.