Αθηνά (Athina)

Χαρακτηριστικά

 • Ποικιλία πρώιμη (10-15 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
 • Ποικιλία με βαθύ και πλούσιο ριζικό σύστημα. που εκμεταλλεύεται άριστα την εδαφική υγρασία, με αποτέλεσμα να αντέχει στην ξηρασία και σε πιθανή έλλειψη νερού.
 • Ποικιλία ανθεκτική στην αδρομύκωση
 • Έχει μεγάλη βλαστική ικανότητα και προσαρμόζεται σε διαφορετικούς τύπους εδαφών.         
 • Φυτό κωνικού σχήματος και ύψους 90 έως 110 cm με ισχυρό κεντρικό στέλεχος
 • Ομοιόμορφα μεγάλα καρύδια με 5 λοβούς και με μέσο βάρος 5,5-6 g.
 • Το βάρος των εκατό σπόρων είναι 11,3g.
 • Εξαιρετικό άνοιγμα που διευκολύνει την μηχανοσυλλογή
 • Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Διαχείριση καλλιέργειας

 • Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου μέχρι 2,5 kg/στρέμμα ώστε ο τελικός πληθυσμός των φυτών να μη ξεπερνά τα 18 – 20 φυτά / μέτρο.
 • Απαραίτητη η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, στη συνέχεια να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της καλλιέργειας.

Comments are closed.