Ροζίτα (Rosita)

Χαρακτηριστικά

  • Μεσοπρώιμη ποικιλία (7-12 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
  • Ποικιλία με βαθύ ριζικό σύστημα με μεγάλη αντοχή στην ξηρασία
  • Ποικιλία ανθεκτική στην αδρομύκωση
  • Έχει μεγάλη βλαστική ικανότητα και προσαρμόζεται σε όλους τους τύπους εδαφών.
  • Φυτό κωνικού σχήματος, μεγάλου ύψους 100-120 cm, με ισχυρό στέλεχος
  • Έχει καρύδια μεγάλου μεγέθους με μέσο βάρος 5,5

Διαχείριση καλλιέργειας

  • Συνιστώμενη ποσότητα σπόρου μέχρι 2,5 kg/στρέμμα ώστε ο τελικός πληθυσμός των φυτών να μη ξεπερνά τα 18 – 20 φυτά / μέτρο.
  • Απαραίτητη η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης με την εμφάνιση των πρώτων χτενιών, στη συνέχεια να επαναλαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη της καλλιέργειας.

Comments are closed.