Θέκα (Theka)

Χαρακτηριστικά

  • Πολύ πρώιμη ποικιλία (15-20 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
  • Ποικιλία με βαθύ ριζικό σύστημα, ανθεκτική στην ξηρασία.
  • Καλή αντοχή στην αδρομύκωση σε σχέση με την πρωιμότητα της.
  • Φυτό μέσου ύψους 80-100 cm με σφαιρικό σχήμα.
  • Αναπτύσσει μεγάλο αριθμό καρυδιών, μέσου μεγέθους, με μέσο βάρος 4,5g.  
  • Άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας.

Διαχείριση Καλλιέργειας

  • Συνιστάται ο πληθυσμός των φυτών να μην ξεπερνά τα 18 φυτά/ μέτρο.
  • Εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης μετά την εμφάνιση των πρώτων χτενιών.

Comments are closed.