Βίκυ (Viky)

Χαρακτηριστικά

  • Ποικιλία πρώιμη (10-15 ημέρες πρωιμότερη από την Acala SJ2)
  • Ποικιλία με βαθύ ριζικό σύστημα και αντοχή στην ξηρασία
  • Έχει υψηλή αντοχή στην αδρομύκωση
  • Φυτό κωνικού σχήματος και μέσου ύψους
  • Αναπτύσσει μεγάλο αριθμό καρυδιών μέσου μεγέθους
  • Εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά της ίνας

Διαχείριση Καλλιέργειας

  • Συνιστώμενος πληθυσμός είναι τα 18 φυτά / μέτρο
  • Ανταποκρίνεται εύκολα στις καλλιεργητικές φροντίδες 

Comments are closed.